จัดประกวดคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

จัดประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

” เบิ่งข่าวเมืองอุดร ”

ที่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1จัดประกวดคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจําต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด

โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ นั้น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 มีกําหนดจัดงาน ดังนี้ ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต กรกฎาคม – กันยายน 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กันยายน – พฤศจิกายน 2556

ระดับภาค  ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 24- 26 ธันวาคม 2556 ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีหลักเกณฑ์ที่ตรงกันจึงได้กําหนด คุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียน และวิธีการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนระดับต่างๆวิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต ประกอบด้วยระดับก่อนประถมศึกษา ทุกสังกัด ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยแบ่งเป็นการแข่งขัน การจัดการศึกษาปฐมวัยการจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามกลุ่มต่างได้แก่กลุ่มสาระภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี เป็นต้น

ซึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง4เขตแล้วก็จะได้ตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวท้องถิ่น และติดป้ายกำกับ , , โดย panawich toomkaew คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Leave a Comment